นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อาณาจักรผู้ไม่เคยมีใครทำลายได้

นครประวัติศาสตร์พระนครศรอยุธยาเป็นเมืองหลวงแห่งที่ 2 ของประเทศไทย สร้างขึ้นในปี คริสต์ศักราช 1350 (พุทธศักราช 1893) ต่อจากสุโขทัย เมืองนี้ถูกพม่าทำลายลงในคริสต์ศตวรรษที่ 18 (พุทธศตวรรษที่ 23) ซากที่เหลืออยู่ประกอบด้วยศาสนสถานแสดงความยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์

นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อดีตราชธานีของไทยที่มีอายุยาวนานถึง 417 ปี แสดงถึงความเป็นศูนย์กลางอารยธรรมของเอเชียอาคเนย์ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศอีกด้วย แม้ว่าจะถูกทำลายเสียหายจากสงครามแต่ร่องรอยซึ่งปรากฏอยู่ในปัจจุบันนั้นแสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพ  และความสามารถยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษไทย ที่ได้สร้างบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปะวิทยาการทัดเทียม กับมหานครอื่นๆของโลกในยุคเดียวกัน  ความสำคัญของพระนครศรีอยุธยา ได้ปรากฎเด่นชัดขึ้น เมื่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  (UNESCO)  ได้ประกาศเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534
เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก  e21udt2010 อยุธยานครประวัติศาสตร์
โดย Editor Bow
วันที่ 9 เมษายน 2556
พิมพ์หน้านี้