ลบ แก้ไข

แผนที่อาเซียน

แผนที่อาเซียน


แผนที่อาเซียน

10 ประเทศอาเซียน

1.ประเทศไทย

ราชอาณาจักรไทย   Thailand

•     ปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
•     ประกอบด้วยประชาชนเชื้อสายไทยกว่า 80% ชาวจีน 10% ชาวมาเลย์อีก3%นอกจากนั้นยังมีชาวเขาเผ่าต่าง ๆ
•     ความเป็นมิตรและการรับรองแขกผู้มาเยือน จนได้รับสมญานามว่าเป็น “สยามเมืองยิ้ม”
•     เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจจากยุโรป

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเต็ม       ราชอาณาจักรไทย ( THAILAND )

ธงชาติ        

พื้นที่           514,000 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง       กรุงเทพมหานคร
ประชากร        ประมาณ 65 ล้านคน
ภาษาราชการ ภาษาไทย
ศาสนา          พุทธ (95%) อิสลาม คริสต์ ฯลฯ (5%)
พระมหากษัตริย์                      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ฯ
นายกรัฐมนตรี                         อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ
รมว.กต.                                  กษิต ภิรมย์
วันชาติ                                    5 ธันวาคม

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP                    559.5 พันล้าน USD
GDP Per Capita           8,000 USD
Real GDP Growth       ร้อยละ 4.7
ทรัพยากรสำคัญ          ดีบุก ก๊าซธรรมชาติ
อุตสาหกรรมหลัก     อุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์
สกุลเงิน                 บาท
อัตราเงินเฟ้อ           ร้อยละ 5.5
สินค้านำเข้าที่สำคัญ    เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ ก๊าซธรรมชาติ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ  สินแร่โลหะ น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ยานพาหนะและอุปกรณ์
สินค้าส่งออกที่สำคัญ  น้ำมันสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ ยางพารา ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ    อาเซียน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป
ตลาดส่งออกที่สำคัญ อาเซียน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป

2. ประเทศอินโดนีเซีย

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (INDONESIA)

•  เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก
•  ทรัพยากรธรรมชาติมาก (น้ำมัน ถ่านหิน ทองคำ สัตว์น้ำ)
•  เป็นแหล่งประมงที่ใหญ่ที่สุดของไทย
•  มีบทบาทสูงในกลุ่ม NAM และ OIC

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเต็ม         สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (INDONESIA)

ธงชาติ         

พื้นที่           5,193,250 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง กรุงจาการ์ตา (Jakarta)
ประชากร   245.5 ล้านคน
ภาษาราชการ   อินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)
ศาสนา        อิสลาม (88%) คริสต์ (8%) ฮินดู (2%) พุทธ (1%) ศาสนาอื่น ๆ (1%)
พื้นที่           5,193,250 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง กรุงจาการ์ตา (Jakarta)
ประชากร   245.5 ล้านคน
ภาษาราชการ   อินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)
ศาสนา        อิสลาม (88%) คริสต์ (8%) ฮินดู (2%) พุทธ (1%) ศาสนาอื่น ๆ (1%)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP                    432.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
GDP Per Capita           1,946 ดอลลาร์สหรัฐ
Real GDP Growth       ร้อยละ 6.3
ทรัพยากรสำคัญ          น้ำมัน ถ่านหิน สัตว์น้ำ
อุตสาหกรรมหลัก       น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ สิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า เหมืองแร่
สกุลเงิน                   รูเปียห์
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ   11.85
สินค้านำเข้าที่สำคัญ    น้ำมัน เหล็ก ท่อเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สิ่งทอ เคมีภัณฑ์
สินค้าส่งออกที่สำคัญ ก๊าซธรรมชาติ แร่ธาตุ ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์จากไม้ สิ่งทอ
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ    สิงคโปร์ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐฯ
ตลาดส่งออกที่สำคัญ EU ญี่ปุ่น สหรัฐฯ จีน สิงคโปร์

3. ประเทศฟิลิปปินส์

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (REPUBLIC OF THE PHILIPPINES)

•   ผลักดันความร่วมมือในด้านการค้า พลังงาน ความมั่นคง
•   ประสบปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
•   เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของไทยมาเป็นเวลานานและมีมุมมองยุทธศาสตร์ร่วมกันในหลายด้าน
•   ประสบปัญหาจากขบวนการมุสลิมแบ่งแยกดินแดนภาคใต้

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเต็ม                สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (REPUBLIC OF THE PHILIPPINES)

ธงชาติ                  

พื้นที                    298,170 ตร. กม.
เมืองหลวง           กรุงมะนิลา
ประชากร           91 ล้านคน
ภาษาราชการ       Filipino และอังกฤษ
ศาสนา                 โรมันคาทอลิก (83%) โปรเตสแตนท์ (9%)
ประธานาธิบดี             นางกลอเรีย แมคคาปากอล อาร์โรโย
(Ms.Gloria Macapagal Arroyo)

วันชาติ                  12 มิถุนายน

รอง ปธน.                    นายโนลี เดอ คาสโตร  (Mr,Noli de Castro)
รมว. กต.                     นายอัลเบอร์โต โรมูโล  (Mr.Alberto Romulo)
วันสถาปนา คสพ. ทางการทูตกับไทย 14 มิถุนายน 2492

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP                    142.3 พันล้าน USD
GDP Per Capita           1,563.73 USD
Real GDP Growth       ร้อยละ 4.4-4.9
ทรัพยากรสำคัญ      สินแร่โลหะ ก๊าซธรรมชาติ ทองแดงและทองคำ
อุตสาหกรรมหลัก     เสื้อผ้า ยา เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไม้ และอาหารแปรรูป
สกุลเงิน                       เปโซ
อัตราเงินเฟ้อ                ร้อยละ 9-11
สินค้านำเข้าที่สำคัญ    ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องจักรกล  เหล็ก ยานพาหนะ และพลาสติก
สินค้าส่งออกที่สำคัญ  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกลเสื้อผ้าสำเร็จรูป และยานพาหนะ
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ    สหรัฐ ญี่ปุ่น จีน เนเธอร์แลนด์ ฮ่องกง สิงคโปร์
ตลาดส่งออกที่สำคัญ  สหรัฐ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน จีน เกาหลีใต้

4. ประเทศมาเลเซีย

มาเลเซีย (MALAYSIA)

• มุ่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน ค.ศ. 2020 (Vision 2020) และมีแผนพัฒนาต่อเนื่อง (Mission 2057) เป็นแนวทางพัฒนาประเทศจนถึง ค.ศ. 2057
• มีบทบาทสำคัญในองค์การการประชุมอิสลาม (OIC)
• ต้องการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าของ OIC ภายในปี ค.ศ. 2009 โดยใช้ศักยภาพด้านการบริหารธนาคารอิสลาม และอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
• ในปี ค.ศ. 2007 นักท่องเที่ยวมาเลเซียมาไทยมากเป็นอันดับหนึ่ง และเป็น คู่ค้าสำคัญของไทยในอาเซียน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเต็ม         มาเลเซีย ( MALAYSIA )

ธงชาติ          

พื้นที่             329,758 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง      กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประชากร        27.73 ล้านคน
ภาษาราชการ  มาเลย์
ศาสนา           อิสลาม (60%) พุทธ (19%) คริสต์ (12%)
วันชาติ           31 สิงหาคม
นายกรัฐมนตรี          ดาโต๊ะ ซรี อับดุลลาห์ อาหมัด บาดาวี
(Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi)
รมว.กต.                 ดาโต๊ะ ซรี อูตามา ดร. ราอิส ยาติม
(Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim)
รมช.กต.                ดาโต๊ะ อับดุล ราฮิม บาครี
(Datuk Abdul Rahim Bakri)
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 31 สิงหาคม ค.ศ. 1957

ข้อมูลเศรษฐกิจ

สกุลเงิน                       ริงกิต
GDP                       53.55 พันล้าน USD
GDP Per Capita           1,931.2 USD
Real GDP Growth       ร้อยละ 6.3
ทรัพยากรสำคัญ          ยางพารา น้ำมันปาล์ม น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ไม้สัก
อุตสาหกรรมหลัก       อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
อัตราเงินเฟ้อ              ร้อยละ 6.0
สินค้านำเข้าที่สำคัญ    ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม สินค้าแปรรูป สินค้าอาหาร
สินค้าส่งออกที่สำคัญ  อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติเหลว ปิโตรเลียม เฟอร์นิเจอร์ ยาง น้ำมันปาล์ม
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ    ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ไทย
ตลาดส่งออกที่สำคัญ  สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น จีน ไทย ฮ่องกง

5. ประเทศสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ (REPUBLIC OF SINGAPORE )

• มีความมั่นคงด้านการเมืองภายในทำให้มีความต่อเนื่องของนโยบายในด้านต่าง ๆ และมีนโยบายการทูตเชิงรุก เป็นผู้นำของอาเซียนประเทศหนึ่ง
• เป็นศูนย์กลางธุรกิจด้านการค้าและบริการ โทรคมนาคม การเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ธุรกิจที่ไม่ต้องอาศัยพื้นที่หรือทรัพยากรธรรมชาติ) โดยมีการพัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐานและการโทรคมนาคมที่ทันสมัย
• เป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับไทยในการเข้าถึงและขยายโอกาการค้าและการลงทุน
• มีระบบการศึกษาและการแพทย์ที่ดีในเอเชีย มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีและต่อเนื่อง
• มีรัฐบาลที่สะอาด มีการฉ้อราษฎรบังหลวงน้อย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเต็ม             สาธารณรัฐสิงคโปร์   (REPUBLIC OF SINGAPORE )

ธงชาติ              

พื้นที่                 699.4 ตร. กม.
เมืองหลวง        สิงคโปร์
ประชากร        4.6 ล้านคน
ภาษาราชการ    อังกฤษ จีนกลาง มลายู และทมิฬ
ศาสนา              พุทธ (42.5%) อิสลาม (14.9%) คริสต์ (14.6%) ฮินดู (4%) ไม่นับถือศาสนา (25%)
ประธานาธิบดี             นายเอส อาร์ นาธาน
นายกรัฐมนตรี             นายลี เซียน ลุง
รมว. กต.                     นายจอร์จ เยียว
วันชาติ               9 สิงหาคม
วันสถาปนา คสพ. ทางการทูตกับไทย 20 กันยายน 2508

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP                    147,542 ล้าน USD
GDP Per Capita           32,074 USD
Real GDP Growth       ร้อยละ 7.7
ทรัพยากรสำคัญ          ทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมหลัก       การผลิต การก่อสร้าง การคมนาคมขนส่ง และโทรคมนาคม การเงิน และการธนาคาร และการบริการอื่นๆ
สกุลเงิน                       ดอลลาร์สิงคโปร
อัตราเงินเฟ้อ                ร้อยละ 2.1
สินค้านำเข้าที่สำคัญ    เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร
สินค้าส่งออกที่สำคัญ  เครื่องจักรกล เครื่องไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เสื้อผ้า

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ    มาเลเซีย สหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน ไทย ฮ่องกง จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และไทย

ตลาดส่งออกที่สำคัญ  มาเลเซีย สหรัฐฯ สหภาพยุโรป

6. ประเทศ บรูไนดารุสซาราม

บรูไน ดารุสซาลาม (BRUNEI DARUSSALAM)

• ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว
• มีน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ
• มีความต้องการนำเข้าสินค้าเกษตรและแรงงาน
• มีนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง และส่งเสริม Medical Tourism
• เริ่มพิจารณาขยายการค้าการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย ในภูมิภาคต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับไทยในการเพิ่มการค้า การลงทุนกับบรูไน และร่วมกันเข้าไปลงทุนในประเทศที่สามมากขึ้น

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเต็ม          รัฐบรูไนดารุสซาราม  (BRUNEI DARUSSALAM)

ธงชาติ          

พื้นที่           5,765 ตาราง กม.
เมืองหลวง     บันดาร์ เสรี เบกาวัน
ประชากร        381,371 คน
ภาษาราชการ   มาเลย์ (Malay)
ศาสนา        อิสลาม (67%) พุทธ (13%)
คริสต์ (10%) และฮินดู
ประมุข/นรม./รมว.กห./กค.
H.M. Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah
รมว. กต.                        H.R.H. Prince Muda Haji Mohamed Bolkiah
วันชาติ                                    23 กุมภาพันธ์
วันสถาปนา คสพ. ทางการทูตกับไทย 1 มกราคม พ.ศ.2527

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP                         13.54 พันล้าน USD
GDP per capita          35,496 USD
GDP Growth ร้อยละ    1.6
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ     0.3
สินค้าส่งออกที่สำคัญ    น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ
สินค้านำเข้าที่สำคัญ     เครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
สินค้าเกษตร อาทิ        ข้าวและผลไม้
สกุลเงิน                   ดอลลาร์บรูไน
ทรัพยากรสำคัญ         น้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ
อุตสาหกรรมหลัก                   น้ำมัน อาหาร (สินค้าเกษตรและประมง)  และเสื้อผ้า
ตลาดส่งออกที่สำคัญ              ญี่ปุ่น อาเซียน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ   อาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น

7. ประเทศเวียดนาม

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM)

• เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และมีบทบาทสำคัญด้านความมั่นคงในภูมิภาค
• เป็นตลาดใหม่ในภูมิภาคอินโดจีน การบริโภคในประเทศขยายตัวต่อเนื่องศักยภาพการผลิตสูง แรงงานในประเทศมีคุณภาพ และยังคงมีค่าจ้างแรงงานต่ำ
• ถูกจับตามองว่าจะเป็นคู่แข่งทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2551 เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวไม่สมดุล อัตราเงินเฟ้อสูงมาก
• ตั้งเป้าหมายเป็นประเทศอุตสาหกรรมภายในปี 2563จ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเต็ม            สาธารณัฐสังคมนิยมเวียดนาม (THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM)

ธงชาติ            

พื้นที่             331,690 ตร.กม.
เมืองหลวง      กรุงฮานอย
ประชากร                    87 ล้านคน
ภาษาราชการ  เวียดนาม
ศาสนา          พุทธ (มหายาน)
ประธานาธิบดี               นายเหวียน มินห์ เจี๊ยต (Nguyen Minh Triet)
เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์   นายหน่ง ดึ๊ก หมั่น (Nong Duc Manh)
นายกรัฐมนตรี               นายเหวียน เติน ซุง (Nguyen Tan Dung)
รัฐมนตรีต่างประเทศ    นายฝ่าม ซา เคียม (Pham Gia Khiem)
วันชาติ                          2 กันยายน
วันสถาปนา คสพ. ทางการทูตกับไทย 6 สิงหาคม 2519

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP                    73.5 พันล้าน USD
GDP Per Capita           835 USD
Real GDP Growth       ร้อยละ 6.52
ทรัพยากรสำคัญ          น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน แร่บ๊อกไซต์
อุตสาหกรรมหลัก       อาหาร สิ่งทอ รองเท้า เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์
สกุลเงิน                  ด่ง
อัตราเงินเฟ้อ                ร้อยละ 22.14
สินค้านำเข้าที่สำคัญ    วัตถุดิบ วัสดุสิ่งทอ เครื่องหนัง เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
สินค้าส่งออกที่สำคัญ              น้ำมันดิบ เสื้อผ้า และสิ่งทอ อาหารทะเล ยางพารา ข้าว กาแฟ รองเท้า
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ    สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ จีน
ตลาดส่งออกที่สำคัญ  ญี่ปุ่น สหรัฐฯ จีน สหภาพยุโรป

8. ประเทศลาว

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC RREPUBLIC)

• เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดกับไทยทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม มีเขตแดนติดต่อกับไทยทั้งทางบกและทางน้ำ ถึง 1,810 กิโลเมตร พัฒนาการต่าง ๆ ในลาว จึงส่งผลกระทบต่อไทยและการกำหนดนโยบายของไทยต่อภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได้
• สามารถเป็นแหล่งป้อนวัตถุดิบ แหล่งพลังงานสำรอง และแหล่งลงทุนของไทย เพื่อการผลิตสินค้าส่งออกไปยังประเทศที่สามที่ให้สิทธิพิเศษทางการค้าแก่ลาว
• เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเล แต่สามารถเป็นจุดเชื่อมต่อ (land bridge หรือ land link) ด้านการคมนาคมขนส่งและการส่งออกสินค้าของไทยไปยังประเทศที่สาม ในอนุภูมิภาค

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเต็ม            สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC RREPUBLIC)

ธงชาติ            

พื้นที่              236,800 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง     นครหลวงเวียงจันทน์
ประชากร      ประมาณ 6 ล้านคน
ภาษาราชการ  ภาษาลาว
ศาสนา           พุทธ (75%) นับถือผี (16-17%)
วันชาติ          2 ธันวาคม
ประธานประเทศ         พลโทจูมมะลี ไชยะสอน
(Choummaly SAYASONE)
นายกรัฐมนตรี             นายบัวสอน บุบผาวัน
(Bouasone BOUPHAVANH)
รอง นรม./รมว.กต.      นายทองลุน สีสุลิด
(Thongloun SISOULITH)
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 19 ธันวาคม 2493

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP                    3.94 พันล้าน USD
GDP Per Capita           678 USD
Real GDP Growth       ร้อยละ 7.6
สกุลเงิน                       กีบ
อัตราเงินเฟ้อ                ร้อยละ 4.4
ทรัพยากรสำคัญ          ไม้ ข้าว ข้าวโพด เหล็ก ถ่านหิน ทองคำ แหล่งน้ำผลิตไฟฟ้า
อุตสาหกรรมหลัก     โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องนุ่งห่ม
สินค้านำเข้าที่สำคัญ   รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่ออุปโภคบริโภค
สินค้าส่งออกที่สำคัญ ไม้ซุง ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ สินแร่ เศษโลหะ ถ่านหิน เสื้อผ้าสำเร็จรูป
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ   ไทย จีน เวียดนาม สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เยอรมนี
ตลาดส่งออกที่สำคัญ ไทย เวียดนาม ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เยอรมนี สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์

9.ประเทศพม่า

สหภาพพม่า (UNION OF MYANMMAR)

•     สหภาพพม่ามีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งวัตถุดิบทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดการค้า แรงงาน และแหล่งลงทุนที่สำคัญของไทย โดยเฉพาะด้านพลังงาน (ก๊าซและไฟฟ้าพลังน้ำ) และเป็นทางเชื่อมสู่จีนและอินเดีย
•     สหภาพพม่าเป็น “critical factor” ในยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคของไทย ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภายในพม่าหลายประการ อาทิ ยาเสพติด แรงงานผิดกฎหมาย ความมั่นคงบริเวณชายแดน ฯลฯ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเต็ม           สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ เมียนมาร์  (UNION OF MYANMMAR  หรือ  MYANMAR )

ธงชาติ             

การปกครอง          ระบบประธานาธิบดี

พื้นที่                        657,740 ตร.กม.
เมืองหลวง                เนปิดอ
ประชากร                 55.4 ล้านคน
ภาษาราชการ             พม่า
ประมุข                       พลเอกอาวุโส ตาน ฉ่วย
ประธานาธิบดีก             พลเอก เต็ง เส่ง
รองประธานาธิบดี       นายญาณ วิน

เพลงประจำชาติ       คาบา มา จี

ระบบการจราจร         ขวามือ

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP                            9.3 พันล้าน USD
GDP Per Capita         97 USD

สกุลเงิน                       จ๊าต
อัตราเงินเฟ้อ               ร้อยละ 30
สินค้านำเข้าที่สำคัญ                เครื่องจักรกล ใยสังเคราะห์ น้ำมันสำเร็จรูป
สินค้าส่งออกที่สำคัญ              ก๊าซธรรมชาติ สิ่งทอ ไม้ซุง
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ                จีน สิงคโปร์ ไทย
ตลาดส่งออกที่สำคัญ              ไทย อินเดีย จีน
Real GDP Growth       ร้อยละ 3.5
ทรัพยากรสำคัญ          ก๊าซธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ธาตุ
อุตสาหกรรมหลัก    เกษตร สิ่งทอ และสินค้าอุปโภคบริโภค

ประเทศพม่า (อังกฤษ: Burma หรือ Myanmar) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สหภาพพม่า[1] (อังกฤษ: Union of Myanmar;) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด และมีพรมแดนทางแผ่นดินติดต่อกับสองประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลก ได้แก่ จีน และอินเดีย แต่เดิมชาวตะวันตกเรียกประเทศนี้ว่า Burma จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2532 พม่าได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็น Myanmar ชื่อใหม่นี้เป็นที่ยอมรับจากองค์การสหประชาชาติ แต่บางชาติ เช่น สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ไม่ยอมรับการเปลี่ยนชื่อนี้ เนื่องจากไม่ยอมรับรัฐบาลทหารที่ เป็นผู้เปลี่ยนชื่อ ปัจจุบันหลายคนใช้คำว่า Myanmar ซึ่งมาจากชื่อประเทศในภาษาพม่าว่า Myanma Naingngandaw ไม่ว่าจะมีความเห็นเกี่ยวกับรัฐบาลทหารอย่าง ไรก็ตาม คำว่าเมียนมาร์ เป็นการทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษว่า Myanmar แต่ความจริงแล้ว ชาวพม่าเรียกชื่อประเทศตนเองว่า มยะหม่า/เมียนมา ส่วนสื่อไทยมักสะกดว่า เมียนมาร์

รัฐบาลพม่าในปัจจุบันได้ใช้ระบบการบริหารทางด้านเศรษฐกิจแบบเปิด ซึ่งทำให้ประเทศต่างๆหลายชาติได้ให้ความสนใจในเข้าไปลงทุนทั้งภาคธุรกิจละบริการเป็นจำนวนมาก โดยรัฐบาลพม่าได้อำนวยความสะดวกในการเข้าลงทุนภายในประเทศมากขึ้นกว่าในอดีตและเริ่มมีการเจรจายุติบทบาทการสู้รบกับกองกำลังต่างๆในเขตชายแดนของประเทศด้วย

10. ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา

ราชอาณาจักรกัมพูชา (KINGDOM OF CAMBODIA)

• มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ต่อไทยในทุกๆ ด้าน เนื่องจากมี พรมแดน ทางบกติดต่อกันยาว 798 กม. และมีพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลประมาณ 26,000 ตร.กม. จึงเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดทั้ง “โอกาส” และ “ปัญหา”
•  เป็นแหล่งวัตถุดิบ ตลาดการค้าและแหล่งลงทุนที่สำคัญของไทย ทั้งสองประเทศจึงควรร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นหุ้นส่วน ทาง ยุทธศาสตร์และทางเศรษฐกิจเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในอนาคต
•  เป็นจุดเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สำคัญระหว่างไทย กับลาวและเวียดนามตอนใต้

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเต็ม                    ราชอาณาจักรกัมพูชา (KINGDOM OF CAMBODIA)

ธงชาติ                    

พื้นที่                       181,035 ตร.กม.
เมืองหลวง              พนมเปญ
ประชากร               14.45 ล้านคน
ภาษาราชการ          เขมร
กษัตริย์                         พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี
ประธานสภาแห่งชาติ              สมเด็จอัคคมหาพญาจักรีเฮง สัมริน
นายกรัฐมนตรี             สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซนวัน
รัฐมนตรีต่างประเทศ    นายฮอร์ นัมฮง

ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP                       8.63 พันล้าน USD2
GDP per capita            1,800 USD4
GDP Growth ร้อยละ    ร้อยละ 10.33
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ    ร้อยละ 18.7
สินค้าส่งออกที่สำคัญ  เสื้อผ้า สิ่งทอ รองเท้า ปลา ไม้ ยางพารา บุหรี่และข้าว
สินค้านำเข้าที่สำคัญ     ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร ยานพาหนt และเครื่องใช้ไฟฟ้า
สกุลเงิน                       เรียล (Riel) 4,006 เรียล (Riel)
อุตสาหกรรมหลัก         สิ่งทอ สินค้าเกษตรแปรรูป การท่องเที่ยว
ตลาดส่งออกที่สำคัญ             สหรัฐฯ (66.6%) เยอรมนี (9.6%) สหราชอาณาจักร (5.5%) แคนาดา (4%) เวียดนาม (2.7%)
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ               จีน (18.1%) ฮ่องกง (16.8%) เวียดนาม (12.3%) ไทย (12.2%) ไต้หวัน (10.9%)
กัมพูชา หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนทางทิศใต้จรดกับอ่าวไทย ทางทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย ทางทิศเหนือติดกับประเทศไทยและลาว ทางทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม กัมพูชาเป็นอดีตประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพียงแค่ประเทศเดียวเท่านั้นที่มีการปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก pmktbs

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 129,925 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ